Наукова школа “Адаптивне управління соціально-педагогічними системами”

Місія школи − сприяння демократизації управління соціально-педагогічними системами шляхом активізації природних адаптивних процесів на основі спрямованої самоорганізації.
Мета школи: розвиток адаптивного управління в освіті.
Напрям наукового дослідження – Якість освіти. Управління розвитком освіти; адаптивне управління.
У межах цього напряму досліджуються закономірності, принципи, механізми адаптивного управління, в т.ч. зміст, форми, методи, технологія освітнього маркетингу і моніторингу у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійних навчальних закладах та закладах вищої освіти.
Розширюються межі адаптивного управління як методологічної основи демократизації управління на громадсько спрямованих засадах.
Питання адаптивного управління розроблялися в межах всеукраїнських і міжнародних проектів: розвиток гнучкості управлінських впливів з використанням кваліметричного інструментарію для супроводжуючих маркетингово-моніторингових досліджень, активізація рефлексивного розвитку професійної компетентності учасників освітнього процесу, створення науково обґрунтованої системи оцінювання якості діяльності закладів та установ освітньої системи України (всеукраїнські проекти держбюджетної тематики); розроблення та впровадження системи критеріїв забезпечення якості професійно-технічної освіти (міжнародний проект «Twining»). У процесі виконання зазначених досліджень набули подальшого розвитку технологія та інструментарій адаптивного управління, що почали використовуватися в різних регіонах України (Харківський, Херсонський, Полтавський, Запорізький, Івано-Франківський, Київський, Закарпатський та ін.) на різних щаблях освітньої системи.

Розроблені теоретичні основи адаптивного управління, що складаються з: − визначення сутності адаптивного управління, його ознак, місця серед інших типів і видів управління; − концепції наскрізно-адаптивного управління загальною середньою освітою в регіоні; − теоретичних засад освітнього моніторингу як механізму адаптивного управління; − теоретичних відомостей щодо розроблення базових кваліметричних моделей діяльності як інструментарію адаптивного управління.

Результатати діяльності науквої школи висвітлюються у електронному науковому фаховому виданні “Адаптивне управління: теорія і практика” у двої серіях: “Педагогіка” & “Економіка” (Включено до переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результатидисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук(наказ Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р.)

Сайт Школи адаптивного управління соціально-педагогічними системами