Графік освітнього процесу

Графік освітнього процесу за денною формою навчання розробляється із врахуванням того, що навчальний рік в Академії розпочинається 1 вересня і включає осінній та весняний семестри, зимову та літню екзаменаційні сесії, практичне навчання, канікулярну відпустку.

Графік освітнього процесу для студентів денної форми навчання за освітніми програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів встановлюється протяжністю:

– осіннього та весняного семестрів – 17 тижнів;

– зимової та літньої екзаменаційної сесій – 3 тижні (4-5 іспитів, на підготовку до кожного іспиту передбачається не менше ніж 3 дні);

– практичного навчання (навчальні та виробничі практики) – 4-8 тижнів (тривалість семестрів і дата початку теоретичних (аудиторних) занять можуть бути змінені у випадку проведення навчальних і виробничих практик з відривом від занять);

– канікулярної відпустки (крім випускового курсу) – 8 тижнів.

У графіку освітнього процесу час на виконання курсових робіт (проектів) не планується. Кількість курсових робіт (проектів) не повинна перевищувати 1 на семестр (рекомендовано – не більш, як 2 на навчальний рік).

Курсова робота (проект), що має міждисциплінарний характер, може виділятися окремою позицією в навчальному плані (орієнтований обсяг – 3 кредити ЄКТС) та враховуватися в число 16 дисциплін на навчальний рік.

Вивчення всіх навчальних дисциплін завершується заліком або іспитом. Сумарна кількість іспитів та заліків (без практик та курсових робіт (проектів)) за семестр не може перевищувати 10 (але не більш, як 5 іспитів на одну екзаменаційну сесію).

Для проведення підсумкової атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра, магістра чи ОКР спеціаліста, у формі державного іспиту (комплексного державного іспиту) у графіку освітнього процесу призначається 1 тиждень.